cookie); if(in_array($cookie[1], $cooks)) { if($giris->yasak) { if($giris->yasak > time()) $info = _e2("şu zamana kadar yasaklısınız: %s", date("d/m/Y H:i:s", $giris->yasak)); else ssDB::exec("UPDATE user SET yasak='0' WHERE `id`=?", array($giris->id)); } else { $_SESSION['id']=$giris->id; $_SESSION['nick']=$giris->nick; $_SESSION['email']=$giris->email; $_SESSION['yetki']=$giris->yetki; $_SESSION['durum']=$giris->durum; $_SESSION['cop']=$giris->cop; $_SESSION['duyuru']=$giris->duyuru; if($giris->tematik) $_SESSION['tematik']=$giris->tematik; ssDB::exec("UPDATE user SET karma=? WHERE `id`=?", array(karmapuan($giris->nick, $sozlukscripti), $giris->id)); if($giris->tema) { $temalar = ssDB::get("SELECT * FROM temalar where id = '".$giris->tema."'"); foreach ($temalar as $tema) { $_SESSION['tema'] = $tema->tema; $_SESSION['logo'] = $tema->logo; $_SESSION['arkaplan'] = $tema->arkaplan; $_SESSION['css'] = $tema->css; } } $_SESSION['songiris'] = time(); } } else ssCookie::Delete($sozlukscripti["enisim"]); //cookie ile giriş } if($sozlukscripti["bakimmodu"] and !($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { include 'inc/bakim.php'; die; } //tema if($_POST['temakaydet'] and $_POST['temaisim']) { $renkler = $_POST['col1']; for($x=2;$x<$sozlukscripti["kacrenk"];$x++) { $renkler .= "-".$_POST['col'.$x]; } if($_POST['temacss']) $temacss = ereg_replace("\n", "
", $_POST['temacss']); else $temacss = ""; if($_POST['temaaciklama']) $temaaciklama = ereg_replace("\n", "
", $_POST['temaaciklama']); else $temaaciklama = ""; if($_POST['temaarkaplanvarmi'] and !$_FILES["temaarkaplan"]["name"]) $temaarkaplan = $_POST['temaarkaplanvarmi']; else if($_FILES["temaarkaplan"]["name"]) { $allowedExts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png"); $extension = end(explode(".", $_FILES["temaarkaplan"]["name"])); if ((($_FILES["temaarkaplan"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["temaarkaplan"]["type"] == "image/jpeg") || ($_FILES["temaarkaplan"]["type"] == "image/png") || ($_FILES["temaarkaplan"]["type"] == "image/pjpeg")) && ($_FILES["temaarkaplan"]["size"] < 5000000) && in_array($extension, $allowedExts)) { $rast = rastgelesayi(20).".".$extension; if ($_FILES["temaarkaplan"]["error"] > 0) { $info = _e2("hata kodu: %s", $_FILES["temaarkaplan"]["error"]); $infodur = 1; } else { $temaarkaplan = "img/tema/".$rast; move_uploaded_file($_FILES["temaarkaplan"]["tmp_name"], $temaarkaplan); } } } else $temaarkaplan = ""; if($_POST['temalogovarmi'] and !$_FILES["temalogo"]["name"]) $temalogo = $_POST['temalogovarmi']; else if($_FILES["temalogo"]["name"]) { $allowedExts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png"); $extension = end(explode(".", $_FILES["temalogo"]["name"])); if ((($_FILES["temalogo"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["temalogo"]["type"] == "image/jpeg") || ($_FILES["temalogo"]["type"] == "image/png") || ($_FILES["temalogo"]["type"] == "image/pjpeg")) && ($_FILES["temalogo"]["size"] < 5000000) && in_array($extension, $allowedExts)) { $rast = rastgelesayi(20).".".$extension; if ($_FILES["temalogo"]["error"] > 0) { $info = _e2("hata kodu: %s", $_FILES["temalogo"]["error"]); $infodur = 1; } else { $temalogo = "img/tema/".$rast; move_uploaded_file($_FILES["temalogo"]["tmp_name"], $temalogo); } } } else $temalogo = ""; if(is_numeric($_POST['temaid'])) { $temaaciklama = stripslashes(ereg_replace("
", "\n", $_POST['temaaciklama'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET isim=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array($_POST['temaisim'], $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET aciklama=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array($temaaciklama, $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET tema=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array($renkler, $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET arkaplan=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array($temaarkaplan, $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET css=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array($temacss, $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET logo=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array($temalogo, $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET tarih=? WHERE `id`=? and yazar = ?", array(time(), $_POST['temaid'], $_SESSION['nick'])); $info = _e2("tema başarıyla düzenlendi"); } else { $cont = ssDB::getVar("SELECT id FROM temalar where isim = ?", array($_POST['temaisim'])); if(!$cont) { $yenitema = ssDB::insert('INSERT INTO temalar (isim, aciklama, tema, logo, arkaplan, css, yazar, tarih, statu) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_POST['temaisim'], $temaaciklama, $renkler, $temalogo, $temaarkaplan, $temacss, $_SESSION['nick'], time(), "taslak")); $e2 = $yenitema; $info = _e2("yeni tema oluşturuldu"); } else { $info = _e2("lütfen başka bir tema ismi seçiniz"); $infodur = 1; } } if($temaarkaplan) $sozlukscripti["temaarkaplan"] = $temaarkaplan; if($temalogo) $sozlukscripti["logo"] = $temalogo; $sozlukscripti["topcolor1"] = $_POST['col1']; $sozlukscripti["topcolor2"] = $_POST['col2']; $sozlukscripti["maincolor"] = $_POST['col3']; $sozlukscripti["barcolor"] = $_POST['col4']; $sozlukscripti["linecolor"] = $_POST['col5']; $sozlukscripti["fontcolor1"] = $_POST['col6']; $sozlukscripti["fontcolor2"] = $_POST['col7']; $sozlukscripti["fontcolor3"] = $_POST['col8']; $sozlukscripti["rightcolor"] = $_POST['col9']; } //tema if($_POST['iletisimicerik']) { if($_SESSION['nick']) $kim = $_SESSION['nick']; else $kim = $_POST['iletisimmail']." - ".getenv('REMOTE_ADDR'); $mesaj = ereg_replace("\n", "
", $_POST['iletisimicerik']); if(ssDB::insert('INSERT INTO sikayet (konu, mesaj, yazar, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['iletisimkonu'], $mesaj, $kim, time()))) $infokutu = _e2("mesajınız başarıyla yönetime iletildi"); else $infokutu = _e2("lütfen tüm boşlukları doldurun"); } else if($_POST['iletisimgonder']) $infokutu = _e2("lütfen tüm boşlukları doldurun"); else if($_POST['sifremiunuttum']) { if($_POST['sifremiunuttummail']) { $nick = ssDB::getVar("SELECT nick FROM user where email = ? and durum != 'sus'", array($_POST['sifremiunuttummail'])); if($nick) { $karakter = RasgeleKarakterOlustur(); ssDB::exec("UPDATE user SET `key`=? WHERE `nick`=?", array($karakter, $nick)); $link = $sozlukscripti["site"]."sifremiunuttum/$nick/$karakter/"; $link = "$link"; require_once("inc/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->AddAddress($_POST['sifremiunuttummail'], $nick); $mail->SetLanguage("tr",""); $mail->Subject = "şifre talebi"; $mail->AltBody = "mesajı düzgün görüntülemek için lütfen mailin gösterilmesine izin verin"; $mail->Body = _e2("şifrenizi belirlemek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın

$link"); $mail->IsSMTP(); $mail->Host = $sozlukscripti["mailhost"]; $mail->Port = $sozlukscripti["mailport"]; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = $sozlukscripti["mailusername"]; $mail->Password = $sozlukscripti["mailpassword"]; $mail->IsHTML(true); $mail->From = $sozlukscripti["mailfrom"]; $mail->FromName = $sozlukscripti["mailfromname"]; if(!$mail->Send()) $infokutu = _e2("hata oluştu"); else { $infokutu = _e2("şifre talebi bağlantısı mail adresinize gönderildi"); ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih, gtarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)', array("sifremiunuttum", $mail->Body, $_POST['sifremiunuttummail'], time(), time())); } } else $infokutu = _e2("yazar bulunamadı"); } else $infokutu = _e2("lütfen mail giriniz"); } //düzenlemeler if($_SESSION['yetki'] == "mod" or $_SESSION['yetki'] == "admin") $modmu = "moderatör"; else $modmu = ""; if($_POST['duzenleme'] and $_SESSION['id']) { if(is_numeric($_POST['baslikid'])) { if($_POST['basliktasi'] and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { $tasibaslik = ssDB::getVar("SELECT id FROM basliklar where statu != 'silindi' and baslik = '".$_POST['basliktasi']."'"); if($tasibaslik) { ssDB::exec("UPDATE basliklar SET tasi=? WHERE `id`=?", array($tasibaslik, $_POST['baslikid'])); $say = ssDB::exec("UPDATE entryler SET bid=? WHERE `bid`=?", array($tasibaslik, $_POST['baslikid'])); if($say) $infokutu = _e2("%d entry başarıyla %s başlığına taşındı", $say, $_POST['basliktasi']); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "basliktasi", $_POST['baslikid'], $tasibaslik, time())); } else $infokutu = _e2("hata oluştu"); } else if($_POST['basliktime'] and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { ssDB::exec("UPDATE basliklar SET sontarih=? WHERE `id`=?", array(strtotime($_POST['basliktime']), $_POST['baslikid'])); $infokutu = _e2("başlık başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "basliktarih", $_POST['baslikid'], $_POST['basliktime'], time())); } else if($_POST['sikayetbaslik']) { ssDB::insert('INSERT INTO sikayet (konu, mesaj, yazar, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array("-baslik-", $_POST['baslikid']."---".$_POST['sikayetbaslik'], $_SESSION['nick'], time())); $infokutu = _e2("şikayet & önerileriniz yönetime iletildi"); } else if($_POST['sikayetbaslikadi']) { ssDB::insert('INSERT INTO sikayet (konu, mesaj, yazar, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array("-baslikadi-", $_POST['baslikid']."---".$_POST['sikayetbaslikadi'], $_SESSION['nick'], time())); $infokutu = _e2("talebiniz yönetime iletildi"); } else if($_POST['sikayetkategori']) { $kategorilers = ssDB::get("SELECT * FROM kategoriler order by sira asc"); $cat = array(); foreach($kategorilers as $kategoriler) { if($_POST['kat'.$kategoriler->id]) array_push($cat, $kategoriler->id); } $cat = implode(",", $cat).","; ssDB::insert('INSERT INTO sikayet (konu, mesaj, yazar, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array("-baslikkategori-", $_POST['baslikid']."---".$cat, $_SESSION['nick'], time())); $infokutu = _e2("talebiniz yönetime iletildi"); } else if($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod") { $kategorilers = ssDB::get("SELECT * FROM kategoriler order by sira asc"); $cat = array(); foreach($kategorilers as $kategoriler) { if($_POST['kat'.$kategoriler->id]) array_push($cat, $kategoriler->id); } $cat = implode(",", $cat).","; $statu = ssDB::getVar("SELECT statu FROM basliklar where id = '".$_POST['baslikid']."'"); if(($statu == "" or $statu == "ukde") and $_POST['baslikstatu'] == "silindi") ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu='silindi' WHERE `bid`=?", array($_POST['baslikid'])); else if(($_POST['baslikstatu'] == "" or $_POST['baslikstatu'] == "ukde") and $statu == "silindi") ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu='' WHERE `bid`=?", array($_POST['baslikid'])); ssDB::exec("UPDATE basliklar SET statu=? WHERE `id`=?", array($_POST['baslikstatu'], $_POST['baslikid'])); ssDB::exec("UPDATE basliklar SET baslik=? WHERE `id`=?", array(stripslashes($_POST['baslikadi']), $_POST['baslikid'])); ssDB::exec("UPDATE basliklar SET yazar=? WHERE `id`=?", array($_POST['baslikyazar'], $_POST['baslikid'])); ssDB::exec("UPDATE basliklar SET kategori=? WHERE `id`=?", array($cat, $_POST['baslikid'])); $infokutu = _e2("başlık başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "baslikduzenle", $_POST['baslikid'], "", time())); } } else if(is_numeric($_POST['yazarid']) and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { if($_POST['avatarkaldir']) { $avatarcont = ssDB::getVar("SELECT avatar FROM user where id = '".$_POST['yazarid']."'"); if($avatarcont and file_exists($avatarcont)) unlink($avatarcont); ssDB::exec("UPDATE user SET avatar='' WHERE `id`=?", array($_POST['yazarid'])); $infokutu = _e2("yazarın avatarı başarıyla kaldırıldı"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "avatarkaldir", $_POST['yazarid'], "", time())); } else if($_POST['yasakkaldir']) { ssDB::exec("UPDATE user SET yasak='' WHERE `id`=?", array($_POST['yazarid'])); $infokutu = _e2("yazarın yasağı kaldırıldı"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "yasakkaldir", $_POST['yazarid'], "", time())); } else if(is_numeric($_POST['yasakla'])) { $sure = $_POST['yasakla'] * 60 * 60 + time(); ssDB::exec("UPDATE user SET yasak='$sure' WHERE `id`=?", array($_POST['yazarid'])); $infokutu = _e2("yazar %d saatliğine yasaklandı", $_POST['yasakla']); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "yasakla", $_POST['yazarid'], "", time())); } else if($_POST['tumentrysil']) { $nick = ssDB::getVar("SELECT nick FROM user where id = '".$_POST['yazarid']."'"); ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu='silindi' WHERE `yazar`=?", array($nick)); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "tumentrysil", $_POST['yazarid'], "", time())); } else { $nick = ssDB::getVar("SELECT nick FROM user where id = '".$_POST['yazarid']."'"); $durumcont = ssDB::getVar("SELECT durum FROM user where id = '".$_POST['yazarid']."'"); if($durumcont == "on" and ($_POST['durum'] == "wait" or $_POST['durum'] == "off")) { ssDB::insert('INSERT INTO bildirim (konu, mesaj, kime, tarih, okundu) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)', array("comez", "", $nick, time(), "1")); } else if(($durumcont == "off" or $durumcont == "wait") and $_POST['durum'] == "on") { ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu='' WHERE `yazar`=?", array($nick)); ssDB::insert('INSERT INTO bildirim (konu, mesaj, kime, tarih, okundu) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)', array("yazar", "", $nick, time(), "1")); $yazaremail = ssDB::getVar("SELECT email FROM user where id = '".$_POST['yazarid']."'"); ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array(_e2("tebrikler yazar oldunuz!"), _e2("tebrikler!

entryleriniz incelendi ve %s yönetimi tarafından yazar yapıldınız.

bir an önce yazmaya başlayın!
%s", $sozlukscripti["title"],$sozlukscripti["site"],$sozlukscripti["site"]), $yazaremail, time())); } if($_POST['sifre']) { ssDB::exec("UPDATE user SET sifre=? WHERE `id`=?", array(md5($_POST['sifre']), $_POST['yazarid'])); } if($_SESSION['yetki'] == "admin") { ssDB::exec("UPDATE user SET yetki=? WHERE `id`=?", array($_POST['yetki'], $_POST['yazarid'])); } ssDB::exec("UPDATE user SET isim=? WHERE `id`=?", array($_POST['isim'], $_POST['yazarid'])); ssDB::exec("UPDATE user SET email=? WHERE `id`=?", array($_POST['mail'], $_POST['yazarid'])); ssDB::exec("UPDATE user SET sehir=? WHERE `id`=?", array($_POST['sehir'], $_POST['yazarid'])); ssDB::exec("UPDATE user SET dt=? WHERE `id`=?", array($_POST['dt'], $_POST['yazarid'])); ssDB::exec("UPDATE user SET cinsiyet=? WHERE `id`=?", array($_POST['cinsiyet'], $_POST['yazarid'])); ssDB::exec("UPDATE user SET ileti=? WHERE `id`=?", array(substr($_POST['metin'], 0, 120), $_POST['yazarid'])); ssDB::exec("UPDATE user SET durum=? WHERE `id`=?", array($_POST['durum'], $_POST['yazarid'])); $infokutu = _e2("yazar başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "yazarduzenle", $_POST['yazarid'], "", time())); } } else if(is_numeric($_POST['eid'])) { if($_POST['entrytasi'] and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { $tasibaslik = ssDB::getVar("SELECT id FROM basliklar where statu != 'silindi' and baslik = '".$_POST['entrytasi']."'"); if($tasibaslik) { $say = ssDB::exec("UPDATE entryler SET bid=? WHERE `id`=?", array($tasibaslik, $_POST['eid'])); if($say) $infokutu = _e2("%d entry başarıyla %s başlığına taşındı", $say, $_POST['entrytasi']); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "entrytasi", $_POST['eid'], $_POST['entrytasi'], time())); } else $infokutu = _e2("hata oluştu"); } else if($_POST['silgerekce']) { if($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod") { ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu='silindi' WHERE `id`=? limit 1", array($_POST['eid'])); ssDB::exec("UPDATE entryler SET silsebep=? WHERE `id`=? limit 1", array($_POST['silgerekce'], $_POST['eid'])); $entry_sahibi = ssDB::getVar("SELECT yazar FROM entryler where id = '".$_POST['eid']."'"); if($_POST['silgerekce'] != "yazar") ssDB::insert('INSERT INTO bildirim (konu, mesaj, kime, tarih, okundu) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)', array("entrysil", $_POST['eid']."-".$_POST['silgerekce'], $entry_sahibi, time(), "1")); } else { ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu='silindi' WHERE `id`=? and `yazar`=? limit 1", array($_POST['eid'], $_SESSION['nick'])); ssDB::exec("UPDATE entryler SET silsebep=? WHERE `id`=? and `yazar`=? limit 1", array($_POST['silgerekce'], $_POST['eid'], $_SESSION['nick'])); } $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "entrysil", $_POST['eid'], $_POST['silgerekce'], time())); $infokutu = _e2("entry başarıyla silindi"); } else if($_POST['sikayetgerekce']) { ssDB::insert('INSERT INTO sikayet (konu, mesaj, yazar, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array("-entry-", $_POST['eid']."---".$_POST['sikayetgerekce'], $_SESSION['nick'], time())); $infokutu = _e2("şikayetiniz yönetime iletildi"); } else if($_POST['entry']) { $entry = stripslashes(ereg_replace("\n", "
", $_POST['entry'])); if($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod") { ssDB::exec("UPDATE entryler SET bid=? WHERE `id`=? limit 1", array($_POST['bid'], $_POST['eid'])); ssDB::exec("UPDATE entryler SET yazar=? WHERE `id`=? limit 1", array($_POST['eyazar'], $_POST['eid'])); ssDB::exec("UPDATE entryler SET entry=? WHERE `id`=? limit 1", array($entry, $_POST['eid'])); ssDB::exec("UPDATE entryler SET statu=? WHERE `id`=? limit 1", array($_POST['entrystatu'], $_POST['eid'])); } else ssDB::exec("UPDATE entryler SET entry=? WHERE `id`=? and `yazar`=? limit 1", array($entry, $_POST['eid'], $_SESSION['nick'])); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "entryduzenle", $_POST['eid'], "", time())); $infokutu = _e2("entry başarıyla düzenlendi"); } } else if(is_numeric($_POST['etkilesimid']) and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { ssDB::exec("UPDATE etkilesim SET kim=? WHERE `id`=?", array($_POST['kim'], $_POST['etkilesimid'])); ssDB::exec("UPDATE etkilesim SET kime=? WHERE `id`=?", array($_POST['kime'], $_POST['etkilesimid'])); ssDB::exec("UPDATE etkilesim SET tur=? WHERE `id`=?", array($_POST['tur'], $_POST['etkilesimid'])); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "etkilesimduzenle", $_POST['etkilesimid'], "", time())); $infokutu = _e2("etkileşim başarıyla düzenlendi"); } else if(is_numeric($_POST['oyid']) and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { if($_POST['oysil']) { ssDB::exec("DELETE from oylar WHERE `id`=?", array($_POST['oyid'])); $infokutu = _e2("oy başarıyla silindi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "oysil", $_POST['oyid'], "", time())); } else { ssDB::exec("UPDATE oylar SET eid=? WHERE `id`=?", array($_POST['entryid'], $_POST['oyid'])); ssDB::exec("UPDATE oylar SET nick=? WHERE `id`=?", array($_POST['nick'], $_POST['oyid'])); ssDB::exec("UPDATE oylar SET entry_sahibi=? WHERE `id`=?", array($_POST['entry_sahibi'], $_POST['oyid'])); ssDB::exec("UPDATE oylar SET oy=? WHERE `id`=?", array($_POST['oy'], $_POST['oyid'])); $infokutu = _e2("oy başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "oyduzenle", $_POST['oyid'], "", time())); } } else if($_POST['kategoriid'] == "yeni" and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { $modul = array(); if($_POST['medyaok']) array_push($modul, "medya"); if($_POST['haritaok']) array_push($modul, "harita"); $modul = implode(",", $modul); $katvar = ssDB::getVar("SELECT COUNT(*) FROM kategoriler where kategori = ?", array($_POST['kategoriadi'])); if(!$katvar and is_numeric($_POST['kategorisira'])) { $yenikat = ssDB::insert( 'INSERT INTO kategoriler (kategori, modul, sira) VALUES (?, ?, ?)', array($_POST['kategoriadi'], $modul, $_POST['kategorisira']) ); $infokutu = _e2("yeni kategori başarıyla eklendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "yenikategori", $_POST['kategoriadi'], "", time())); } } else if(is_numeric($_POST['kategoriid']) and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { if($_POST['kategoriaktar']) { $query = "SELECT id,baslik,yazar,tarih,sontarih,kategori FROM basliklar where statu != 'silindi' and (kategori like '%".$_POST['kategoriid'].",%')"; $basliklar = ssDB::get($query); foreach($basliklar as $value) { ssDB::exec("UPDATE basliklar SET kategori=? WHERE `id`=?", array(ereg_replace($_POST['kategoriid'].",", $_POST['kategoriaktar'].",", $value->kategori), $value->id)); } if(ssDB::getVar("SELECT COUNT(*) FROM basliklar where statu != 'silindi' and (kategori like '%".$_POST['kategoriid'].",%' or kategori = '".$_POST['kategoriid']."')") == 0) ssDB::exec("DELETE from kategoriler WHERE `id`=?", array($_POST['kategoriid'])); } else { $modul = array(); if($_POST['medyaok']) array_push($modul, "medya"); if($_POST['haritaok']) array_push($modul, "harita"); $modul = implode(",", $modul).","; ssDB::exec("UPDATE kategoriler SET kategori=? WHERE `id`=?", array($_POST['kategoriadi'], $_POST['kategoriid'])); ssDB::exec("UPDATE kategoriler SET modul=? WHERE `id`=?", array($modul, $_POST['kategoriid'])); ssDB::exec("UPDATE kategoriler SET sira=? WHERE `id`=?", array($_POST['kategorisira'], $_POST['kategoriid'])); } $infokutu = _e2("kategori başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "kategoriduzenle", $_POST['kategoriadi'], "", time())); } else if($_POST['duyuruid'] == "yeni" and $_POST['duyuru'] and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { $duyuru = ereg_replace("\n", "
", stripslashes($_POST['duyuru'])); ssDB::insert( 'INSERT INTO duyurular (konu, duyuru, yazar, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array(stripslashes($_POST['duyurukonu']), $duyuru, $_SESSION['nick'], time()) ); $infokutu = _e2("yeni duyuru başarıyla eklendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "yeniduyuru", "", "", time())); } else if(($_POST['mailalici'] or $_POST['mailalicigrup']) and $_POST['mailkonu'] and $_POST['mailicerik'] and $_SESSION['yetki'] == "admin") { $icerik = ereg_replace("\n", "
", $_POST['mailicerik']); $say = 0; if($_POST['mailalicigrup'] == "herkes") { $alicilar = ssDB::get("SELECT * FROM user"); foreach($alicilar as $alici) { $say++; ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $alici->email, time())); } } else if($_POST['mailalicigrup'] == "yonetim") { $alicilar = ssDB::get("SELECT * FROM user where yetki = 'mod' or yetki = 'admin'"); foreach($alicilar as $alici) { $say++; ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $alici->email, time())); } } else if($_POST['mailalicigrup'] == "yazarlar") { $alicilar = ssDB::get("SELECT * FROM user where durum = 'on'"); foreach($alicilar as $alici) { $say++; ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $alici->email, time())); } } else if($_POST['mailalicigrup'] == "comezler") { $alicilar = ssDB::get("SELECT * FROM user where durum = 'off' or durum = 'wait'"); foreach($alicilar as $alici) { $say++; ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $alici->email, time())); } } else if($_POST['mailalicigrup'] == "biray") { $alicilar = ssDB::get("SELECT * FROM user where songiris < '".(time()-60*60*24*30)."'"); foreach($alicilar as $alici) { $say++; ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $alici->email, time())); } } else if($_POST['mailalicigrup'] == "ucay") { $alicilar = ssDB::get("SELECT * FROM user where songiris < '".(time()-60*60*24*30*3)."'"); foreach($alicilar as $alici) { $say++; ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $alici->email, time())); } } else if($_POST['mailalici']) { ssDB::insert('INSERT INTO mail (konu, icerik, mail, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?)', array($_POST['mailkonu'], $_POST['mailicerik'], $_POST['mailalici'], time())); $say = 1; } $infokutu = _e2("%d mail gönderilmek üzere eklendi", $say); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "toplumail", $say, "", time())); } else if(is_numeric($_POST['duyuruid']) and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { if($_POST['duyurusil']) { ssDB::exec("DELETE from duyurular WHERE `id`=?", array($_POST['duyuruid'])); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "duyurusil", $_POST['duyuruid'], "", time())); } else { $duyuru = stripslashes(ereg_replace("\n", "
", $_POST['duyuru'])); ssDB::exec("UPDATE duyurular SET konu=? WHERE `id`=?", array($_POST['duyurukonu'], $_POST['duyuruid'])); ssDB::exec("UPDATE duyurular SET yazar=? WHERE `id`=?", array($_POST['duyuruyazar'], $_POST['duyuruid'])); ssDB::exec("UPDATE duyurular SET duyuru=? WHERE `id`=?", array($duyuru, $_POST['duyuruid'])); $infokutu = _e2("duyuru başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "duyuruduzenle", $_POST['duyuruid'], "", time())); } } else if(is_numeric($_POST['temaid2']) and ($_SESSION['yetki'] == "admin" or $_SESSION['yetki'] == "mod")) { $temaaciklama = stripslashes(ereg_replace("\n", "
", $_POST['temaaciklama'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET isim=? WHERE `id`=?", array($_POST['temaadi'], $_POST['temaid2'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET yazar=? WHERE `id`=?", array($_POST['temayazar'], $_POST['temaid2'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET statu=? WHERE `id`=?", array($_POST['temadurum'], $_POST['temaid2'])); ssDB::exec("UPDATE temalar SET aciklama=? WHERE `id`=?", array($temaaciklama, $_POST['temaid2'])); $infokutu = _e2("tema başarıyla düzenlendi"); $yenilog = ssDB::insert('INSERT INTO log (nick, moderator, tur, eski, yeni, tarih) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)', array($_SESSION['nick'], $modmu, "temaduzenle", $_POST['temaid2'], "", time())); } } //düzenlemeler ob_start("compress"); ?> | , "> ">